MENU

STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Madrasah    : Drs. M. Alfan Makmur, MM

Kepala Tata Usaha  : Drs. Moh. Muhaimin Dimyathi, MM

Wakil Kepala Madrasah:

1. Kurikulum  : Siti Musrifa, S.Pd

2. Kesiswaan  : Abd Ghofur, S.Ag, M.PdI

3. Sarpras   : Dyah Muntiyas, S.Pd

4. Humas   : Saiful Bahar, S.Pd

 

KOMENTAR